Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

ÜÇ AYLARA HAZIR OLMAK VE İMAN-İBADET-AHLAK BÜTÜNLÜĞÜ BaşYazı...

ÜÇ AYLARA HAZIR OLMAK VE İMAN-İBADET-AHLAK BÜTÜNLÜĞÜ / Muzaffer YALÇIN

Alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamd-ü senalar olsun. Kendisine Kur'an gibi eşiz bir mucize verilen Muhbir-i Sadık Rasûlullah Efendimize, âline, ashabına ve ehlibeytine salât ve selam olsun. Recep ve Şaban gibi feyiz ve bereketle dolu günleri beklerken, Ramazan-ı Şerife kavu?ma arzusu da ... devamı...


YAŞANMAYAN SÜNNET YAŞANMAYAN SÜNNET(Muhammed DAĞ)
İslam dini Allah’ın insanlar için indirdiği son dindir. Bu din, son din olması itibarıyla bir takım özelliklere haizdir. Bu özellikleri iki madde halinde sayabiliriz. 1- İslam dini evrensel bir dindir: Yani, bir ırka, bir toplulu?a nispet edilmesi mümkün de?ildir. Her ırktan, her toplu...

AHLÂK-I  HAMİDİYE’DE MERHAMET AHLÂK-I HAMİDİYE’DE MERHAMET(İsmail TANIŞ)
Cenabı Hak, kendisine ibadet etmeleri için insanları yeryüzüne göndermiştir. İnsanlar yeryüzünde deği?ik topluluklara bölünüp farklı dinler kabul etmi?ler ve bu cihetle de bazı insanları kendileri için önder-örnek kabul etmi?ler ve seçtikleri insanların yollarını takip etmi?lerdir. İnananlar ...

HZ. EBÛ BEKR-İ SIDDIK (R.A) HZ. EBÛ BEKR-İ SIDDIK (R.A)(Murat GÜLEÇGÖZ)
Hz. Ebu Bekir (r.a), Rasûlullah’ın (s.a.v.) en yakın arkadaşı, Rasûlullah’tan sonra ilk devlet ba?kanı ve Müslümanların ilk halifesidir. Hz. Ebu Bekir (r.a) Efendimizin hayat-ı ?ahanelerini, Peygamber Efendimizin hayatta olduğu dönem ve Efendimizden (s.a.v) sonraki dönem olarak incele...

KÂBE HAKEMLİĞİ KÂBE HAKEMLİĞİ(Ayhan ÖZKAN)
SİYER-İ NEBİ Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 35 yaşlarında iken Mekke’de a?ırı yağı?lar meydana geldi. Bu ya?ı?ların neticesinde Kabe’nin bazı duvarları hasar gördü. Kısa bir süre sonra, ?ehir meclisi, yeniden in?aa kararı aldı. Putperest olmalarına ra?men Mekke halkı, Kabe...

KELAMÎ  BİR  PROBLEM  OLARAK  KELÂMULLAH KELAMÎ BİR PROBLEM OLARAK KELÂMULLAH(Recep ERDİL)
-Ehl-i Sünnet Perspektifinden Tarihî Bir Bakış- İslam dü?ünce tarihinde, kültür mirasımıza etki yapan en önemli olaylardan birisi, mihne* sürecinin temelini te?kil eden Halk’ul-Kur’an meselesidir. Kur’an’ın mahluk olup olmadığı görü?ü etrafında ?ekillenen bu anlayı?...

AYETLERDEN BİR DEMET AYETLERDEN BİR DEMET(ÖzlenenRehber)
﴿﴾ اِعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ يُحْيِ اْلا ٰرْضَ بَŸ...

HADİS EZBERLEYELİM HADİS EZBERLEYELİM(ÖzlenenRehber)
&#...

ÜÇ AYLAR VE FAZİLETLERİ* ÜÇ AYLAR VE FAZİLETLERİ*(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Allah Teâla buyuruyor ki: “Ey iman edenler! (Bu dört ayda) nefsinize zulüm etmeyiniz. (Çünkü bu aylarda işlenecek güzel amellerin sevabı diğer aylardan fazladır ve bu aylarda i?lenecek kötülü?ün cezası da öteki aylardan büyüktür.)” Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: “Zaman, Al...

HİDAYET VE RAHMETTEN YOKSUN BİR ZÜMRE;  MÜŞRİKLER HİDAYET VE RAHMETTEN YOKSUN BİR ZÜMRE; MÜŞRİKLER(Abdülcelal EMANET)
İçinde bulunduğumuz yüzyılda, dîn’i yaşama hassasiyeti olan veya olmayan birçok insan, Allah’a ?irk ko?manın büyük bir sapkınlık oldu?unun farkındadır; ama böyle bir durumun kendisiyle uzaktan ya da yakından ilgisinin olabilece?ini hiç dü?ünmez. Mü?riklerin, yani ?irk ko?anların, sad...

NANKÖRLÜK NANKÖRLÜK(Esra Hatice Ara)
Şüphesiz nimet, ancak değerini bilmeyen ve şükrünü yerine getirmeyen kimseden çekilip alınır. En acı ve en zor ?ey ikramdan sonra ihanet, yakla?tırdıktan sonra kovmaktır. Yüce Mevla insana sıhhat ve emniyet gibi bir çok nimetler verip, sonra bu nimetleri imtihan için o kuldan çekip alsa, Allah...

HAYATIMIZI ANLAMLI KILMAK HAYATIMIZI ANLAMLI KILMAK(Fatma Nur KILIÇ)
Hiç şüphesiz ki hayatımız, bize verilen en büyük nimetlerden bir tanesidir. Böylesine büyük ve önemli bir nimetin, maksadı da kainat kadar büyük ve değerli olmalıdır. Oysa insano?lu, hayatı anlamlandırmaya çalı?ırken ço?u zaman gerçek maksadından uzakla?ır, farklı mecralara sapar. İnsan, hayata...

“ALLAH” (C.C) “ALLAH” (C.C)(Sultan ÇONGAOĞL)
“Allah” kelimesi, Cenâb-ı Hakk’ın diğer bütün isim ve sıfatlarını içine alan en câmî isimdir. Esmâü’l Hüsnâ’nın en büyü?üdür. “Allah” ismi, do?rudan do?ruya bütün kainatı yaratıp idare eden, ayakta tutup mülkiyetini elinde bulunduran, Yüce Varlı?ın Zat...

İLMİ ÖĞRENMENİN VE ÖĞRETENİN FAZİLETİ İLMİ ÖĞRENMENİN VE ÖĞRETENİN FAZİLETİ(Fatma Zehra ÇETİN)
Bu çalışmamızda Allah için ilim öğrenmenin, onu ba?kalarına ö?retmenin ve ilmin faziletine dâir bazı ayetler, hadisler ve İslam büyüklerinin konunun ehemmiyetine dair buyurdukları güzel nasihatleri derc etmek sureti ile konunun özüne dair bilgiler vermeye çalı?aca?ız. “ Rasûlüm! İnsa...

SAĞLIĞIMIZDA BESLENMENİN ÖNEMİ SAĞLIĞIMIZDA BESLENMENİN ÖNEMİ(Muhammed BATUHAN)
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s): “Bedeninizi açlık ve susuzlukla zayıflatınız. Etlerinizi azaltınız.Yağlarınızı eritiniz. Böylece onları cennetle misk ve kafur ile karıştırılmı? temiz etle de?i?tirmi? olursunuz.” ve “Her hastalı?ın ba?ı, karnı fazla doldurmaktır.” buyu...

MİSVAK MİSVAK(DT.Yakup CENGİZ)
İnsanoğlu, tarih boyunca a?ız bakımına hep önem vermiştir. Di?lerini süsleyerek takı takan kavimler bile olmu?tur. Maya’lar, di?lerinin üzerine elmas ve yakuttan ta?lar yerle?tirirlerdi. İnka’lar di? tedavisine ve di? çekimine yönelik aletler geli?tirdiler. Çinli soylular altın ve gü...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 80 Toplam : 1959223                   Moderatör : Erol ŞEN |