Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

KENDİMİZİ  DENEYELİM BaşYazı...

KENDİMİZİ DENEYELİM / İsa AVCI

Mini test 1.Ramazan Orucunun Hükmü Nedir? a)Sünnet b) Vacip c) Farz d) Müstehap 2. Ramazanda Akşam Ezanının Okunması İle Ba?layan Ve Oruçlarımızın Açıldığı Vakte Ne Denir? a) İftar b) Sahur c) İmsak d) Ku?luk 3. Ramazanda Sabah Ezanın Okunmasıyla Ba?layan Ve Ak?am Ezanına Kadar S... devamı...


FITIR SADAKASI (FİTRE) FITIR SADAKASI (FİTRE)(Muhammed MASUM)
Borcundan ve aslî ihtiyaçlarından başka nisap miktarı malı veya onun değerinde parası olan Müslüman’ın fıtır sadakası vermesi vaciptir. Buna kısaca "Fitre" denir. Fıtır sadakasının vacip olması için, zekâtta oldu?u gibi malın üzerinden bir yıl geçmesi ve artıcı nitelikte olması ?art de?ildir...

DİNÎ BİR SÖYLEM NASIL OLMALI ? DİNÎ BİR SÖYLEM NASIL OLMALI ?(Recep ERDİL)
Tarih boyunca inancı, bir varlık unsuru olarak değerlendirenlerin gündemini meşgul eden mesele, dinin ve onu vücuda getiren kaynakların sıhhatli bir ?ekilde anla?ılması ve yorumlanmasına ba?lı olarak, Allah’ın muradına mutabık dinî bir söylemi olu?turma çabasıdır. Bu husustaki çalı?mala...

PEYGAMBER EFENDİMİZİN BÜTÜN ALEME RAHMET-İ İLAHİYE OLUŞU PEYGAMBER EFENDİMİZİN BÜTÜN ALEME RAHMET-İ İLAHİYE OLUŞU(Zeki KANBUR)
EHL-İ BEYT-İ VE GÜZEL ASHABINA DAİR Allah Teâla, Rasûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz hakkında: “Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik”(1) buyurmuştur. Bu cihetle Nebîyyi-Zî?an Efendimizin mübarek vücutları bütün kâinat için Hak Teâla’nın bir lütuf ve rahmetidir. ...

HZ. ÖMER-UL FÂRUK ( R.A) HZ. ÖMER-UL FÂRUK ( R.A)(Yusuf BİLGEN)
Hz. Ömer (r.a)’ın Müslüman Olması; Hz. Ömer (r.a.), peygamberliğin altıncı yılının Zilhicce ayında İslam’a girdi. Hz. Ömer’in (r.a) Müslüman oluşu, Hz. Hamza (r.a)’ın Müslüman olu?undan üç gün sonra olmu?tur. Efendimiz (s.a.v), Hz. Ömer’in (r.a) Müslüman olması i...

İTİKÂF VE EHEMMİYETİ İTİKÂF VE EHEMMİYETİ(Abdülcelal EMANET)
Ramazan ayı denilince akla gelen ibadetlerden biri de itikaftır. İtikaf sözlükte bir şeye devam etmek, insanın kendisini bir yerde alıkoyması, bir yere kapanıp ibadetle me?gul olması anlamınadır. Dinimizdeki anlamı ise bir mescitte Allah’ın rızasını kazanmak için belli âdâb içerisinde bir mü...

KADİR GECESİ* KADİR GECESİ*(Eyüp ÖZBERK )
İbn-i Ömer Hazretlerinden rivayet edildiğine göre, şöyle demi?tir: “Uykuda (Rüyada) Nebî (s.a.v)’in ashâbından bâzı kimselere Kadir Gecesinin (Ramazanın) son yedi’sinde oldu?u gösterildi. (O vakit) Rasûlullah (s.a.v) buyurdu ki: “Sizin rüyalarınızın (Ramazanın) son yedisind...

TERAVİH NAMAZI TERAVİH NAMAZI(Muhammed MASUM)
Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz... Teravih kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı her dört rekatın sonunda oturulup biraz dinlenildi?i için, bu adı almıştır.(1) Teravih namazı, kadın erkek her müslüman ...

BAYRAM VE ANLAMI BAYRAM VE ANLAMI(Yakup YÜKSEL)
A) BAYRAM KELİMESİNİN ANLAMI: Bayram kelimesinin Arapça’sı, sözlüklerde âdet halini alan sevinç ve keder; bir araya toplanma günü anlamlarıyla karşılanan îd’dir. Bu kelimenin aslının ise ‘ı-v-d olduğu, tekrar dönmek anlamını ta?ıdı?ı bilinmekte ve bu durum İbni’-l A̵...

RAMAZAN BAYRAMI RAMAZAN BAYRAMI(Abdülcelal EMANET)
Müslümanların iki büyük bayramından biri... Ramazan ayında tutulan bir aylık orucun bitiminde Şevval ayının ilk üç günü Müslümanların bayram günleridir. Ramazan bayramına, o günlerin evvelinde fıtır sadakası verilmesinden dolayı "Fıtır bayramı" adı da verilmektedir. Rasûlullah (s.a.s) Medine'ye...

Ramazan ve Rü’yet-i Hilâl – II* Ramazan ve Rü’yet-i Hilâl – II*(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
RÜ’YET-İ HİLÂL İLE BAYRAM YAPMAK Peygamberimiz (s.a.v) bir hadîs-i şerîflerinde; “Ramazan hilâlini gördüğünüz zaman oruç tutunuz ve Şevval hilâlini gördü?ünüz zaman iftar ediniz (bayram yapınız). E?er bulut (veyâ toz) hilâli görmenize engel olursa, Ramazan hilâli için (otuz günü dol...

SİYER-İ NEBÎ SİYER-İ NEBÎ(Ayhan ÖZKAN)
Her sayamızda olduğu üzere bu sayımızda da İslam tarihimizden, hadiseleri kronolojik olarak anlatmaya, kaldı?ımız yerden devam ediyoruz. Geçen sayımızda Efendimiz (s.a.v)’e gelen vahiylerin çeşitleri hakkında kalmı?tık. Vahyin Çe?itleri: Vahyin çe?itlerinin ba?lıcaları ?unlardır: 1...

ZEKÂT VE FITIR SADAKASI ZEKÂT VE FITIR SADAKASI(Mustafa ULUM)
Zekâtın Tarifi ve Önemi: Zekât; Arapça bir kelime olup, temizlik ve üremek (çoğalmak) manalarına gelir .(1) İslâmî ıstılahta ise zekât; “dini ölçülere göre zengin sayılan bir Müslüman’ın seneden seneye malının ve parasının kırkta birini Kur’ân-ı Kerîm’de emredilen yerler...

İLAHİ MESAJIN EVRENSELLİĞİ İLAHİ MESAJIN EVRENSELLİĞİ(Erol KILIÇ)
1. Kur’ân-ı Kerim’in Evrenselliği Hz. Adem (a.s) ile başlayan insanlık serüveni, bir geli?im ve de?i?im çizgisi takip ederek sürmektedir ve bu serüven kıyamete kadar da sürecektir. Cenâb-ı Allah, peygamberler ve onlar eliyle kitaplar göndermek suretiyle bu geli?imi -di?er bir ifadey...

EL-MELİK (C.C.) EL-MELİK (C.C.)(Sultan ÇONGAOĞL)
El-Melik, Allah’ın hükümranlığını simgeleyen isimlerden biridir. Kısaca ‘hükümdar’ demektir. Kur’ân-ı kerim, kırktan fazla yerde “Mülk” ve “Milk” mastarlarından türetilmiş çe?itli kelimeleri kullanmak sûretiyle, her türlü hükümdarlı?ın Allah’a ...

GÖNÜLLERDEKİ YERİN GÖNÜLLERDEKİ YERİN(Sizden Gelenler)
GÖNÜLLERDEKİ YERİN Gönüllerdeki yerin dolmadı dolmayacak Sana olan hasretimiz bitmedi bitmeyecek Kimseler senin gibi sevmedi sevmeyecek Gözlerimizdeki yaşlar dinmedi dinmeyecek Ahlakımızda senin ahlakın olacak Evlatlarımız yolunda hadimin olacak Kıymetini bilemedik elbet bilen çıkacak ...

AYETLERDEN BİR DEMET AYETLERDEN BİR DEMET(ÖzlenenRehber)
أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِ...

RÖPORTAJ RÖPORTAJ(Muzaffer YALÇIN)
ABDULLAH FARUKÎ EL-MÜCEDDİDÎ HAZRETLERİNİN 4. VEFAT YIL DÖNÜMÜ ANISINA SAYIN MUZAFFER YALÇIN HOCAEFENDİ İLE BİR RÖPORTAJ Kıymetli “Rehber” okurları! Abdullah Fârukî el-MÜCEDDİDÎ Hazretlerinin 4. vefat yıl dönümü münasebeti ile, bu büyük zatı anmaya, onu tanımaya ve tanıtmaya yönelik o...

RÖPORTAJ 2 RÖPORTAJ 2(ÖzlenenRehber)
ABDULLAH FARUKÎ EL-MÜCEDDİDÎ HAZRETLERİNİN 4. VEFAT YIL DÖNÜMÜ ANISINA SAYIN MUZAFFER YALÇIN HOCAEFENDİ İLE BİR RÖPORTAJ Kıymetli “Rehber” okurları! Abdullah Fârukî el-MÜCEDDİDÎ Hazretlerinin 4. vefat yıl dönümü münasebeti ile, bu büyük zatı anmaya, onu tanımaya ve tanıtmaya yönelik...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |