Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Özlenen Rehber'den...Yeniden merhaba BaşYazı...

Özlenen Rehber'den...Yeniden merhaba / Özlenen Rehber

Yeniden merhaba
Zengin içeriklerle dolu, ilim, ahlak ve fikir dünyamıza katkılar sunmasını arzuladığımız ve yoğun bir mesai sonrası büyük bir özveri ile hazırladığımız yeni bir sayımız ile daha karşınızdayız Rabbimize sonsuz hamd Rasulü (s.a.s.)'ne O’nun razı olduğu kadar salât ve selâm olsun. devamı...


Başyazı; Ahireti Dünyaya Tercih Etmek Kulluğun Esasıdır Başyazı; Ahireti Dünyaya Tercih Etmek Kulluğun Esasıdır(Muzaffer YALÇIN)
Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemin. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve ezvâcihî ve evlâdihî ve etbâihî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi bi-adedi külli şey’in fi’d-dünyâ ve’l-âhirati ve kezâlik ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.Bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun.Cenâb-ı Hak, dünya ve içindekilerini insan için yaratmış (Bkz., el-Bakara, 2/29) ve musahhar kılmıştır (Bkz., el-Câsiye, 45/13). Ki insan bunları kullanmak suretiyle...

Sizin için seçtiklerimiz..Allah'a  (c.c) Vasıl Olmayı İsteyen Ve Vasıl Olmanın Şekli Sizin için seçtiklerimiz..Allah'a (c.c) Vasıl Olmayı İsteyen Ve Vasıl Olmanın Şekli(Özlenen Rehber)
Hz. Pîr Abdulkadir Geylânî (k.s.) Futûhu'l-Ğayb 54. Makale
Ahirete hoş gitmek isteyen zahid olsun; kötü yerlerden kaçınsın. Dünyasını temiz tutsun. Allah’ına (c.c.) ak yüzle varmak istesin. Dünyada O’nun (c.c.) tevhid nuruna ermeyi arzulayan yine zahid olsun. Ahiretin güzelliğini, nimetini, tadını istemesin.

Kapak Dosya; Mehdi (a.s) - I - Kapak Dosya; Mehdi (a.s) - I -(Seyfullah KILINÇ)
Mehdi (a.s)’ın İsmi, Nesebi, Doğumu, Ona Biat Edilmesi ve Hicret Yerleri Âlemlerin Rabbine hamd, O’nun Habibine Âl ve Ashabına salat ve selam olsun. Bu ümmetin başı mı sonu mu daha hayırlıdır bilinmez. Başının niçin hayırlı olduğu aşikârdır, sonunun ni&cc...

Kapak Dosya; Nüzûl-ü İsa (a.s.) Meselesi Kapak Dosya; Nüzûl-ü İsa (a.s.) Meselesi(Mustafa ŞENTÜRK)
Kapak/Dosya
NÜZÛL-Ü İSA (a.s.) MESELESi

“Bilmeyenler sussa ihtilaf azalır.”
İmam Gazali (r.ah.)

Allah Rasûlü (s.a.s.) Efendimiz hayatta ve risalet görevi ile memur iken kıyametin zamanı ile alakalı sorulara sıklıkla muhatap oldu. Kur’ân-ı Kerim mezkur hadiseyi şu ifadelerle anlatıyor: “Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır.” (Araf, 7/187)

Kapak Dosya; Mü’mine Has Bir Özellik “Firaset” ve Kıyamet Alametleri Kapak Dosya; Mü’mine Has Bir Özellik “Firaset” ve Kıyamet Alametleri(Eyüp ÖZBERK )
Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.)’den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.): “Mü’minin firâsetinden sakının. Zira o, Allah’ın nuruyla bakar.” buyurdu. Sonra da: “Muhakkak ki bunda, firâset sahipleri (keskin anlayışlılar) için ibretler vardır.” (el-Hicr, 15/75) (âyetini) okudu.
(Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 16)

Rahle-i Edeb;Kaza-i Hacet Âdabı... Rahle-i Edeb;Kaza-i Hacet Âdabı...(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))

Helaya besmele çekilerek sol ayağıyla girmeli, çıkarken de sağ ayağıyla çıkmalıdır.
Kaza-i hacet esnasında güneşe, aya, kıbleye karşı önünü dönmemeli ve bunlara arkasını da çevirmemelidir. Ancak kapalı bina içerisinde olursa zarar vermez, fakat bina içerisinde de bunlara dönmemek daha uygun olur.

Kapak Dosya;Kıyamet ve Kıyamete Hazırlık Kapak Dosya;Kıyamet ve Kıyamete Hazırlık(Nadir SÖNMEZ)

Kıyamet, kalkmak veya ayağa kalmak demektir. Dinî ıstılâhımızda ise, Allah’ın takdir ettiği bir zamanda bütün varlıkların ölmesi/helâki, daha sonra da yeniden diriltilmeleridir. Allah’ın emri ile İsrâfil (a.s.) Sûr’a üfleyince yer ve gök yerinden oynayacak, herşey altüst olacaktır. Kıyâmetin zelzelesi öyle dehşet ve korku verici olacaktır ki, o gün herkes kendinden geçecek, sersemleyecek, yer yerinden oynayacaktır. Dağlar pamuk gibi atılacak, göktekiler darmadağın olacak, dünyayı ışığı ile aydınlatan güneş kararıp dökülecek, denizler kaynayıp birbirine karışacak, yerlerin altındakiler hep açığa çıkacak, kısacası, yerlerin ve göklerin düzeni tamamıyla bozulup herşey harâb olacaktır.

Fıkhın Aydınlığında;İntihar etmenin hükmü nedir? & Yüzüstü yatmak doğru mudur? Fıkhın Aydınlığında;İntihar etmenin hükmü nedir? & Yüzüstü yatmak doğru mudur?(Seyfullah KILINÇ)
Soru:
İntihar etmenin hükmü nedir? Yüzüstü yatmak doğru mudur?

Makâlât;Fıtratı Değiştirmektir Dövme Yaptırmak, Makâlât;Fıtratı Değiştirmektir Dövme Yaptırmak,(Harun APAYDIN)
Hemen hemen bütün insanların yaratılışında bulunan özenti, başkalarına kendini kanıtlama, karşı tarafı etkileme, kendi şahsiyeti hakkında karşı tarafa mesajlar verme, kısacası farklı olma özlemi, asırlardır insanların birtakım eylemler yapmasına sebep olmuştur. El, kol, ayak, sırt, yüz gibi veya vücudun herhangi bir yerine birtakım motif ve yazıların işlenmesiyle yapılan dövmeler bu özenti neticesinde ortaya çıkmıştır.
Günümüzde dövme yaptırmak yaygın hale gelmiş, özellikle gençler arasında revaç bulmuştur. Ne var ki dövme, yeni bir mesele değildir. Efendimiz (s.a.v.) döneminde, önceki ümmetlerde insanları meşgul etmiştir.

Eğitim;Seçmeli ders Eğitim;Seçmeli ders(Embiya KIMIŞOĞLU)
Seçmeli ders

İlk emri “okumak” olan İslam’ın, temel kaynağı Kur’ân-ı Kerim, ikinci kaynağı ise Efendimiz (s.a.v.)’in mübarek hayatı ve sözleridir (siyer-hadis). Bu nedenle İslam eğitim faaliyetleri içerisinde bu iki konu eğitimin merkezinde olmuş, eğitimin bütün safha ve alanlarında Müslüman çocuklarına öğretilmiştir.

Kapak Dosya; Kıyamet (Ne Hazırladık ki?) Kapak Dosya; Kıyamet (Ne Hazırladık ki?)(Murat GELEGEN)
Hamd Âlemlerin Rabb-i olan Allah’a, Salât-u Selâm Âlemlere rahmet olarak gönderdiği, en büyük hamd vesilemiz Habîbi’nin üzerine olsun.
Dinimizde olduğu gibi diğer Semavî dinlerin de tümünde ki bir inanış olan kıyamet, dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağı zaman, hesap günü, mahşer günü gibi manalara gelmektedir.

Aktüel-Analiz; Mısır (Gösterilen ve Görünenler ile) Aktüel-Analiz; Mısır (Gösterilen ve Görünenler ile)(Tahir Türkmen)
Meseleleri tahlil ederken herkesin gösterdiği yerden değil de farklı yerlerden ve açılardan bakmak lazım bazen. Göz yanılması, hata gibi insani nakısalıklara fırsat vermeme adına.

Aile; Yaz okulları ve çocuk eğitimi Aile; Yaz okulları ve çocuk eğitimi(Berda AKSOY)
Yaz ayları tüm insanlarda heyecan, isteksizlik ve uyuşukluk gibi duyguların meydana geldiği dönemlerdir. Çocuklarda da bu duygular olacağı düşünüldüğü için mi bilmem okulların tatil olduğu dönemlerdir. Sıcak havaların gelmesi ile birlikte derslere olan istek azalıyor ve aynı zamanda tatil yapma ihtiyacı da ortaya çıkıyor.

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 262 Toplam : 1959041                   Moderatör : Erol ŞEN |