Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

NAMAZI  VAKTİNDE  ve  CEMÂATLE  KILMAK BaşYazı...

NAMAZI VAKTİNDE ve CEMÂATLE KILMAK / Zeki KANBUR

Namaz, Allah-u Teâlâ’ya ibadet etmenin esrarını taşıyan ve ibadetlerin bütün kemâlâtını içinde toplayan en kuvvetli bir ibadet olduğu içindir ki, Hz. Âdem (a.s.)’dan itibaren gelen bütün peygamberler, Allah’ın sayısız nimetlerine kar?ı, ?ükür vazifesini namazla yerine getirmi?ler... devamı...


Şeytanın  Tuzakları Şeytanın Tuzakları(Müzeyyen KANBUR)
………………………………Şeytanın Tuzakları……………………………. Şeytanla kabristanda karşıla?an adam, ?eytanı çok ne?eli bir halde görünce ?eytana sordu: -“Bu ne hal?R...

SİYER-İ NEBÎ SİYER-İ NEBÎ(Ayhan ÖZKAN)
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Safa tepesinde akrabalarını İslam’a davet etmesiyle beraber Müşrikler, Peygamberimize, İslam Dinine ve Müslümanlara kar?ı son derece nefret ve husumet beslemeye ve bunu açıkça göstermeye ba?ladılar. Mü?rikler, Müslümanların durumuna göre onlara i?kence ediyorlar...

ES-SELAM ES-SELAM(Sultan ÇONGAOĞL)
“S-L-M” kökü, Kur’an’da çekim ve türevleriyle çok sık kullanılan kelimelerden biridir. Kur’an-ı Kerîm’de bu kökten gelen, barış anlamındaki “selm, silm, selem” kelimelerinin yanında, aynı kökten “selâm, islâm ve teslîm” ?eklinde türevler...

MÜRÎDİN MÜRŞİDİNE EDEB VE SADÂKATİNİN ÖNEMİ MÜRÎDİN MÜRŞİDİNE EDEB VE SADÂKATİNİN ÖNEMİ(Mustafa ULUM)
…………………Tasavvufî Âdâb………………………… Tasavvuf yolunda sâlikler, mürşitlerine olan edep ve sadakatleri nispetinde yüksek manevî derecelere kavu?mu?lardır. Kâmil bir Mür?it bulmak z...

TEVBE TEVBE(Yakup YÜKSEL)
……………………Tasavvufî Ahlâk …………………………. Sözlükte; pişmanlık, nedamet, dönme anlamlarına kullanılan bu kelime tasavvufî makamların ilki sayılır.1 Günahlara pi?man olmak ve bir daha i?lememek ...

YÜZYILIN BELA HASTALIĞI “GAFLET” YÜZYILIN BELA HASTALIĞI “GAFLET”(Abdülcelal EMANET)
“İnsanları sorgulama (zamanı) yaklaştı, kendileri ise gaflet içinde yüz çeviriyorlar. Rablerinden kendilerine yeni bir hatırlatma gelmeyiversin, bunu mutlaka oyun konusu yaparak dinliyorlar”1 İçinde ya?adığımız yüzyılda pek çok insan, yaratılı? amacını dü?ünmeden, nefsinin arz...

EMÎRÜ’L-MÜ’MİNİN İMÂM ALİ ( K.V.) EMÎRÜ’L-MÜ’MİNİN İMÂM ALİ ( K.V.)(Yusuf BİLGEN)
Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz’in ciğerparesi, biricik kızı Hz. Fâtımatü’z-Zehra (r.anhâ) validemizin eşi, İki Cihan Serveri’nin nesebinin devam etti?i, ilim ?ehrinin kapısı, Allah’ın aslanı, Rasûlullah (s.a.v.)'in amcasının o?lu, damadı, dördüncü halife Hz. Ali (k.v.)......

İSLAMDA ANA-BABA HAKKI -II İSLAMDA ANA-BABA HAKKI -II(Eyüp ÖZBERK )
Her insanın hayatı boyunca karşıla?tığı bir çok iyi ?eyler, güzellikler mevcuttur. Hakikatte bütün iyilikler, güzellikler yüce Allah'tandır. Tevhid inancının gere?i de insanın, bütün güzelliklerin kayna?ının zât-ı bârî oldu?unu bilip, onun emretti?i ?ekilde hamd ve ?ükrünü sadece ona has kılmasıdı...

ŞEFAAT ŞEFAAT(Mustafa Yavuz)
Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a, salât ve selam O’nun en sevgili dostuna olsun. İmam-ı Buhârî sahîhinde Ebû Hureyre’nin şöyle buyurduğunu nakleder: “Allah Rasûlü (s.a.v.)’e sordum: Yâ Rasûlallah, kıyamet günü ?efaatinize en layık ki?i kimdir? Allah Rasûlü (s.a.v.) ?...

AYETLERDEN BİR DEMET AYETLERDEN BİR DEMET(ÖzlenenRehber)
أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ب¡...

Kötülüklerin Kaynağı Nefs ve Kalplerin Pası (Rayn) Kötülüklerin Kaynağı Nefs ve Kalplerin Pası (Rayn)(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Cenâb-ı Hakk Kur’ân-ı Mecîd’inde, Nisâ Sûresi’nin 79. âyetinde, insanın işlemi? olduğu iyilikleri ve kötülükleri ?öyle haber vermektedir: “Sana gelen iyilik Allah’tandır. Ba?ına gelen kötülük ise nefsindendir.” Yine Allah-ü Zülcelâl, Kur’ân-ı Azîmü&#...

KENDİMİZİ  DENEYELİM Mini test KENDİMİZİ DENEYELİM Mini test(İsa AVCI)
1. Kamerî ayların onuncusu aşağıdakilerden hangisidir? a) Zilkâde b) Şevval c) Safer d) Ramazan 2. “Kim Ramazan ayını oruçla geçirip buna ?evvalden ------------- eklerse, bütün se...

NEFS-İ EMMÂRE NEFS-İ EMMÂRE(Muzaffer YALÇIN)
Hilkati en güzel surette yaratılan insanın, iç dünyası da onu takviye eden bazı kuvvetlerle donatılarak yaratılmıştır. Bunlar akıl, ruh ve nefis kuvvetidir. İnsan üzerinde müspet veya menfi etki eden ise nefistir. Nefsin kuvveti hayra yönelik olursa, akıl ve ruh da hayra yönelir. Nefiste, ?er üst...

HADİS EZBERLEYELİM HADİS EZBERLEYELİM(ÖzlenenRehber)
أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِ...

FARUK SULTANIM FARUK SULTANIM(Emre TANIRGAN)
Faruk Sultan’ım Seni Allah Methetmiş Seni Methetmeyen Dili Neyleyim Ahlâkını Anlatmak En Büyük Şeref Seni Konu?mayan Dili Neyleyim Rabbimizin A?kı İle Yanardın A?kınla Yanmayan Kalbi Neyleyim Rasûlullah’a Evlâd-I Kirâm Oldun Sana Tabi Olmayan Gönlü Neyleyim Nazarınla Biz...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 260 Toplam : 1959039                   Moderatör : Erol ŞEN |