Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Ümmü’l-Mü’minîn Hz. Safiyye (R.Anhâ) BaşYazı...

Ümmü’l-Mü’minîn Hz. Safiyye (R.Anhâ) / Aysel KOCABAŞ

Alemlerin Rabbi olan Allah’a sonsuz hamd-ü senâlar olsun, Rasûl-i Kibriyâ Efendimize salât ve selamların en güzeli ve en ekmeli olsun İnşallah. Asr-ı saadette, Allah Rasûl’üne e? olma bahtiyarlığına eren hanımlar Cenâb-ı Hakk tarafından Kur’ân’da; “müminlerin annel... devamı...


SİYER-İ NEBÎ SİYER-İ NEBÎ(Ayhan ÖZKAN)
İslâm’ın İlk Şehitleri Ve Ammar B. Yâsir (r.a.)’in Yaşadıkları Hz. Yâsir (r.a.), Mekke’ye Yemen’den gelmi?, Mahzunoğulları’na sı?ınmı?tı. Sı?ınmı? oldu?u kabilede cariye olan Hz. Sümeyye (r.anhâ) ile evlendi. Hz. Yâsir (r.a.) ve ailesi Müslüman olduktan sonra son...

EDEBİN ÖNEMİ VE HAKK DOSTLARININBU HUSUSTAKİ VECÎZ SÖZLERİ EDEBİN ÖNEMİ VE HAKK DOSTLARININBU HUSUSTAKİ VECÎZ SÖZLERİ(Yasin ÖZCAN)
İslâm; itikad, ibadet ve ahlâk hükümlerinden oluşmu? bir bütündür. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değildir. Biz bu yazımızda sadece İslâm’da ahlâk kavramı ve önemi üzerinde durmaya çalı?aca?ız. Yüce Allah (c.c.) Kur’ân-ı Kerîm’inde: “Şüphesiz ki sen yüce ahlâk üze...

GENÇLİĞİN ÖNEMİ GENÇLİĞİN ÖNEMİ(Derya DAĞ)
Bir milletin geleceği, gençli?in elindedir. Gençlik tarafından benimsenmeyen, kabul görmeyen bir dava asla başarıya ula?amaz. Onun için gençlik hiçbir zaman ihmal edilmemelidir. Çünkü gençli?i kazanan bir topluluk istikbalini de kazanmı? olur. Genç olmak kolay; fakat İslâm’ın gençli?e yük...

UYURKEN AĞZINA YILAN GİREN BİRİNİ,BİR BEY’İN İNCİTMESİ UYURKEN AĞZINA YILAN GİREN BİRİNİ,BİR BEY’İN İNCİTMESİ(Müzeyyen KANBUR)
…………………Mesnevîden Damlalar……………... Akıllı bir zât ata binmişti. Uyumu? bir adamın ağzına bir yılan giriyordu. O akıllı süvari onu gördü ve onu ürkütüp kaçırmak için atını sürdüyse de yeti?ip emeline muv...

MÜRŞİD-İ KÂMİL’E KARŞI SEVGİ VE EDEBİN ÖNEMİ MÜRŞİD-İ KÂMİL’E KARŞI SEVGİ VE EDEBİN ÖNEMİ(Mehmet YALÇIN)
Şüphesiz Allah’a giden yollar mahlukatın nefesi adedincedir. Bununla beraber Allah’a giden yolların en kısası ve en güzeli Kur’ân ve Sünneti kendisine ölçü almış, mânevî terbiyesini ikmal etmi?, gönlü a?k ve sevgi kaynağı haline gelmi?, Allah adamları yani Mür?id-i Kâmillerin yo...

AŞÛRE GÜNÜNÜN FAZİLETİ VE BUGÜNDE YAPILACAK SÜNNETLER AŞÛRE GÜNÜNÜN FAZİLETİ VE BUGÜNDE YAPILACAK SÜNNETLER(Mustafa ULUM)
Arapça’da Aşûre kelimesi “a?ire” den alınmadır ki “onuncu” anlamına gelir. Mübalağa ve tâzim ifade etmektedir. Bu sebeple muharrem ayının onuncu gününe “onuncu” anlamına gelen A?ûre kelimesi kullanılmı?tır. A?ûre gününe bu ismin verilmesi, Allah-u...

EL-MÜ’MİN EL-MÜ’MİN(Sultan ÇONGAOĞL)
Arapça’da “güvenmek, korku ve endişeden emin olmak, doğrulamak, tasdik etmek, bir ?eyin do?rulu?unu söyleyip onu kabullenmek” anlamlarındaki “emn” mastarından türemi? bir lafız olan “mü’min” kelimesi iman eden demektir. İman ise hem “tasdik etm...

MÜJDELENEN GARİPLER MÜJDELENEN GARİPLER(Esra UYANIK)
………………………………Hadis Araştırması…………………………… بَدَأَ اْلاِسْلاَ ...

AŞÛRE GÜNÜ VE HAZRET-İ HÜSEYİN (R.A.)* AŞÛRE GÜNÜ VE HAZRET-İ HÜSEYİN (R.A.)*(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Elhamdülilâhi Rabbi’l-Âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin ve eshâbihî ve ezvâcihî ve evlâdihî ve etbâihî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi biadedi külli şey’in fi’d-dünyâ ve’l-âhireti ve kezâlik. Ve&#...

HZ. İMAM HÜSEYİN (R.A.) VE KERBELÂ HADİSESİ HZ. İMAM HÜSEYİN (R.A.) VE KERBELÂ HADİSESİ(Ayhan ÖZKAN)
"De ki: vazifem karşılığında sizden bir ücret istemiyorum; sizden istediğim ancak Ehl-i beyt’ime muhabbettir." (1) Hz. Hüseyin (r.a.) Efendimiz’in Dünyaya Teşrifleri İbn-i Abbas (r.a.) anlatıyor: “Rasûlullah (s.a.v.), bir sabah namazından sonra yüzlerini Ashâb’ına dö...

HALVET (UZLET, ÇİLE) VE CELVET HALVET (UZLET, ÇİLE) VE CELVET(Yakup YÜKSEL)
……………………………….Tasavvufî Ahlak…………………………….. Halvet, lügatte yalnız kalma, yalnızlık, tenha yer, hamamın sıcak bir bölgesi, tenhalık, tenhay...

Allah’a Îman, Habîb’ine İtaat Ve Ehl-i Beyt’e Sevgi Allah’a Îman, Habîb’ine İtaat Ve Ehl-i Beyt’e Sevgi(Muzaffer YALÇIN)
Kerbelâ vakası, gönüllerde derin izler bırakan ve her hatırlandığında müminlerin gönlünde büyük hüzne sebebiyet veren önemli bir hadisedir. Bu hadisenin bu kadar vahîm oluşu, olayın mâdurlarının Rasûlullah Efendimizin Ehl-i Beyt’i olmasından kaynaklanmaktadır. R...

AYETLERDEN BİR DEMET AYETLERDEN BİR DEMET(ÖzlenenRehber)
أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ب¡...

HADİS EZBERLEYELİM HADİS EZBERLEYELİM(ÖzlenenRehber)
أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ب¡...

KUR’ÂN-I KERÎM VE HAYATIMIZDAKİ YERİ KUR’ÂN-I KERÎM VE HAYATIMIZDAKİ YERİ(Abdülcelal EMANET)
Kur’ân insan hayatını düzenleyen, hayatın bütününü kuşatan, insana dünya ve âhiret mutluluğunu kazandırmayı hedefleyen Rahmânî bir rehberdir. Şeytanına, hevâ ve heveslerine tâbi olunca her türlü kötülüğü sergileyen insana, doğru yolu gösterebilecek, zulüm, kin, ihtiras, haset, kibir vb....

VUSLAT VUSLAT(Erol KILIÇ)
Maksadın felâha ermekse bilesin kişi! Terk-i dâim gerek cümle sûî işi. Murâdın ermekse eğer Rabbine, Kurban etmelisin cânı Hak Habîb’e, İddiası cemâl olan dönesin şerden! Temizlemeli kalbi her nevî kirden. Her işinde olmalı Mevlâ maksadın, İşte o demlerde rızâdır, senin hasadın...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 166 Toplam : 1959309                   Moderatör : Erol ŞEN |