Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

TASAVVUFUN İSLÂMÎ KAYNAKLARI BaşYazı...

TASAVVUFUN İSLÂMÎ KAYNAKLARI / ÖzlenenRehber

Tasavvuf, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in mânevî otoritesinin terbiye, irşad, davet ve tebliğ adıyla devam eden müessesele?mi? ?eklidir. Kelime olarak tasavvuf, Kur’an âyetlerinde ve hadîslerde geçmez. Ancak müessese olarak İslâm’ın özünde var olan bir ilim ve e?itim kurumudur. Di?er ... devamı...


SULTAN EFENDİM SULTAN EFENDİM(Erol KILIÇ)
SULTAN EFENDİM Rasûlullah’ın Varisi, Müceddidî Kendisi, Allah İçindi Sevmesi, Benim Sultan Efendim. Hakk’ın Rızası, Derdin, Gece Gündüz Gezerdin, Ehli Beyte, Hasrettin, Benim Sultan Efendim Affederdin Üzeni, Çevirmezdin Geleni, Öğretirdin Güzeli, Benim Sultan Efendi...

ALIN BİZİ RASÛLULLAH'A GÖTÜRÜN ALIN BİZİ RASÛLULLAH'A GÖTÜRÜN(Abdurrahman ÇALIŞKAN)
Bizi bir hac mevsimiyle daha ziynetlendiren Rabbimize hamd olsun. Bu günler hem sevinç hem de üzüntü günlerimiz olmuştur hep. Zira Medîne'den davet alıp da yola koyulanlarımız, îmanın halâvetini, tadını bir duygu çağlayanı halinde yaşarlarken; "iyi ki inanıyorum, iyi ki Rabbim var ve bize...

EFENDİMİZ (S.A.V.)'İN İLK VE SON HACCI EFENDİMİZ (S.A.V.)'İN İLK VE SON HACCI(Muzaffer YALÇIN)
"...Yoluna gücü yetenlerin beyt'i (Kâbe) hac ve ziyaret etmeleri, insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır..."* Bizleri islâm ve onun güzellikleri ile donatan Hz. Allah'a sonsuz hamd-ü senâ, âlemlerin rahmet pınarı olan Nebî (s.a.v.)'e ve onun Ehl-i Beyti'ne ve Ashâbına salât-ü selam olsun...

ÎMANIN HALÂVETİ HADÎSİ ÎMANIN HALÂVETİ HADÎSİ(Erol KILIÇ)
Enes bin Malik (r.a.), Hz. Peygamber'in şöyle dediğini anlatıyor; "Kimde şu üç haslet bulunursa imanın tadını duyar: Allah ve Rasûlü'nü bu ikisi dışında kalan her şeyden ve herkesten fazla sevmek, sevdiğini sırf Allah rızası için sevmek, iman ettikten sonra küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin gö...

KÂİNATIN EFENDİSİ'NE MÜNACAT KÂİNATIN EFENDİSİ'NE MÜNACAT(Emine KARACA)
Selâm Sana ey gönüller Şâh'ı! Selâm Sana yüzü suyu hürmetine kâinat yaratılan! Selâmın en üstünü Sana, âlemlere rahmet olarak gönderilen Nebî! Selâm Sana ey gül yürekli Rasûller Rasûlü, Nebîler Nebîsi... Selâm!... Yâ Rasûlallah! Sana karanlıklar ortasından sesleniyoruz... Seni görmemenin hüznü ...

ÎMANIN HALÂVETİ HADÎSİ ÎMANIN HALÂVETİ HADÎSİ(Erol KILIÇ)
Enes bin Malik (r.a.), Hz. Peygamber'in şöyle dediğini anlatıyor; "Kimde şu üç haslet bulunursa imanın tadını duyar: Allah ve Rasûlü'nü bu ikisi dışında kalan her şeyden ve herkesten fazla sevmek, sevdiğini sırf Allah rızası için sevmek, iman ettikten sonra küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin gö...

KURBAN KESME İBADETİ VE KURBANLA İLGİLİ FIKHÎ HÜKÜMLER KURBAN KESME İBADETİ VE KURBANLA İLGİLİ FIKHÎ HÜKÜMLER(Mustafa ULUM)
Kurban, sözlük anlamıyla, Allah'a yakın olmak niyetiyle boğazlanan hayvan demektir. Terim olarak ise; belli yaştaki, belli bir hayvanın, Allah'a yakınlık niyetiyle, belli günlerde ve şartlarının elverdiğinde boğazlanması demektir. (1) Kurban kesmek ibadeti Hicret'in ikinci yılında vacip olm...

AŞÛRE GÜNÜNÜN FAZİLETİ VE BUGÜNDE YAPILACAK SÜNNETLER AŞÛRE GÜNÜNÜN FAZİLETİ VE BUGÜNDE YAPILACAK SÜNNETLER(Mustafa ULUM)
Rasûlullah Efendimizin sünnetlerinden biri de Aşûre Günü'ne saygı göstermektir. Aşûre Hicrî aylardan muharremin 10. günüdür. Aşûre Günü'ne bu ismin verilmesi Allah-u Teâlâ'nın 10 peygambere 10 şeyi ikram etmesindendir: 1- Âdem (a.s.)'ın tevbesini o gün kabul etmiştir. 2- Nuh (a.s.)...

HZ. CÜVEYRİYE BİNT-İ HÂRİS (R.ANHÂ) HZ. CÜVEYRİYE BİNT-İ HÂRİS (R.ANHÂ)(Aysel KOCABAŞ)
Hz. Cüveyriye (r.anhâ) Benî Müstalik Kabilesi'ne mensup ve kabile reisi Haris b. Ebî Dırar'ın kızı idi. İlk kocası da aynı kabileden Safvan b. Müsafî idi. Onlar henüz İslâm'la tanışmamışlardı ve Müsafî, son dinin en azılı düşmanlarından biri idi. Bu kabile bir ordu hazırlayarak Medine üzeri...

ABDULLAH FÂRÛKÎ EL-MÜCEDDİDÎ(k.s) İLE ABDULLAH FÂRÛKÎ EL-MÜCEDDİDÎ(k.s) İLE(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Özlenen Fark: - Efendim, haccın fıkhî yönü ve delilleri nelerdir, açıklar mısınız? A. F. el-MÜCEDDİDÎ Hazretleri: - Cenâb-ı Hak biz müminlere Haccı farz kılmıştır. Malî durumu yerinde olup sıhhatli olan her mümin ve mümine'ye farz-ı ayndır. Farzı gerektiren emir şu âyet-i ...

SİYER-İ NEBÎ SİYER-İ NEBÎ(Ayhan ÖZKAN)
Bu sayımızda da Rasûl-i Kibriyâ (s.a.v.) Efendimizin ve güzide Sahabelerinin, İslâm'ın ilk yıllarında yaşadıkları eziyetleri, baskı ve işkenceleri incelemeye çalışacağız. Maksadımız, Onları ve yüce dinimiz için yaptıkları hizmetleri hatırlamak, bu şekilde onlara teşekkür etmektir. Tarih, ge...

HACCIN DİNİMİZDEKİ YERİ VE ÖNEMİ HACCIN DİNİMİZDEKİ YERİ VE ÖNEMİ(Eyüp ÖZBERK )
Hac lügat manası itibariyle kastetme, yönelme manalarına gelir. Şer'î ıstılahta ise belirlenmiş vakitte Arafat'ta bir miktar durduktan sonra, Kâbe-i Muazzamâ'yı usûlüne uygun olarak tavaf etmek suretiyle ziyaret etmekten ibarettir. Hac İslam'ın temelini teşkil eden beş rükünden (esastan) ...

MÜCÂHEDE VE RİYÂZET MÜCÂHEDE VE RİYÂZET(Yakup YÜKSEL)
Mücâhede, lügatte cihad, cenk ve savaş etmek, çekişmek, kavga etmek, cehd ve gayret sarf ederek çalışmak, perhiz, temrin, perhizkarlık ve imsak anlamlarında kullanılır. Istılahta ise nefis ile cenk etmek, nefse savaş ilan etmek, nefse karşı açılan savaş, cihad-ı ekber, nefsi en büyük düşman bilerek ...

KALBİN HUZUR İKLİMİ TEVEKKÜL KALBİN HUZUR İKLİMİ TEVEKKÜL(Rahime KÖYLÜ)
Tevekkül hukuk dilinde çok kullanılan "vekalet" kökünden türemiş bir fiildir. Aynı zamanda bu kökten türeyen "tevkil" fiili ile bağlantılıdır. Tevkil, bir işi gördürme konusunda o işi birine havale etmek, ona güvenmek demektir. Tevekkül de, havale edilen iş konusunda sadece vekile güvenmek manasına ...

İSLÂM BÜYÜKLERİNDEN NASİHATLER İSLÂM BÜYÜKLERİNDEN NASİHATLER(Müzeyyen KANBUR)
Hacı Bayram Velî'nin mürşidi olan Şeyh Hâmid Velî, kendisinden sonra halifeliği, oğlu Yusuf Hakikî'ye bırakmayarak, Hacı Bayram'ı vekil etmiştir. Yusuf Hakikî, babasına karşı, hayretle karışık bir burukluk içine girmişti. Bir gün asık bir suratla, bu meseleyi düşünerek dergahın bahçesindeki...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 261 Toplam : 1959040                   Moderatör : Erol ŞEN |