Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Bütün Rehber okurlarına merhaba! BaşYazı...

Bütün Rehber okurlarına merhaba! / Abdurrahman ÇALIŞKAN

Her sayımızda olduğu gibi bu sayımızda da çok güzel konulara temas ederek sizlerle buluşma fırsatı verdiği için Rabbimize hamd ediyoruz. Müminlerin biri birleri için "Allah sizden razı olsun" temennisinde bulunmaları ne de güzel bir ahlâktır. Kıymetli okurlar! Bizler, hepimiz Müslüman'ız ... devamı...


SİZİN EN HAYIRLINIZ, ÂİLESİNE KARŞI HAYIRLI OLANINIZDIR.* SİZİN EN HAYIRLINIZ, ÂİLESİNE KARŞI HAYIRLI OLANINIZDIR.*(Muzaffer YALÇIN)
Müminlerin üzerine düşen önemli vazifeler vardır. Bu vazifelerin birinci derecede önem taşıyanlarından birisi, âilelerimize karşı olan sorumluluklarımızdır. Bu sorumlulukların önemi Kur'an ve Sünnet'te önemle vurgulanmıştır. Bu sorumluluğu Efendimiz (s.a.v.) hadîs-i şerîflerinde bir benzetme ile şöy...

El - HÂLIK El - HÂLIK(Sultan ÇONGAOĞL)
"Her şeyin varlığını ve geçireceği hâlleri takdir eden, yaratan, yoktan var eden, büyüklükte eşi olmayan." Arapça "halk/yaratma" mastarından ism-i fâil olarak türetilmiş bir kelime olan "el-Hâlık" lafzı, "yaratıcı" anlamına gelmektedir. Kur'ân'da bu vasıf, çoğu defa "hâliku külli şey'in...

ABDURRAHMAN BİN AVF (R.A.) ABDURRAHMAN BİN AVF (R.A.)(Rahime KÖYLÜ)
Rasûl-i Kibriyâ'nın gül bahçesinde yetişen nadide güllerden biri de Hz. Abdurrahman bin Avf'tır. Hayatı ibretlerle dolu olup, ömrünün her saniyesi Allah Rasûl'ünün ilâhî nazarları altında geçmiştir. Sahâbenin hepsi bambaşka bir güzel! Hangisine uyarsan, hangisine bağlanırsan kurtuluş yolu...

İSLÂM'DA RESİM, SÛRET VE FOTOĞRAFIN HÜKMÜ İSLÂM'DA RESİM, SÛRET VE FOTOĞRAFIN HÜKMÜ(Mustafa ULUM)
Yüce dinimiz İslâm, putperestlikle büyük bir mücadele vermiş ve bir daha putperestlik zuhûr etmesin diye, daha çok üç boyutu olan -yani uzunluğu, eni, kalınlığı olan ve olmayan yapılmış sûret- canlı varlıkların taştan, ağaçtan, alçı ve benzeri herhangi bir maddeden yapılmasını da haram kılmıştır. An...

SEYYİD MUHAMMED BÂKIR (R.A.) SEYYİD MUHAMMED BÂKIR (R.A.)(Abdülcelal EMANET)
Künyesi Ebû Cafer'dir. Ehl-i Beyt'ten olup, dedesi Hz. Hüseyin (r.a.), babası Ali Zeyne'l-Âbidîn (r.a.), annesi Hz. Hasan (r.a.)'in kızı Ümmü Abdullah'tır. 3 Sâfer 57/16 Aralık 676'da Medîne'de doğmuş ve 7 Zilhicce 114/28 Ocak 733 yılında Medîne'de vefat etmiştir. Cennetü'l-Bâkî'ye babasının yanına ...

HAVF HAVF(Yakup YÜKSEL)
Havf: Havf, korku anlamına gelir. Allah'tan, gazabından veya azabından korkmak demektir. Allah Teâlâ'nın azameti karşısında kalbin harekete geçmesi, titremesi ve ıstırap duymasıdır. Havftan, bazen cehennem korkusu da anlaşılır. Fakat daha çok, gelecekte elde edilmesi umulan iyi bir şeyden v...

YAKITI İNSANLAR VE TAŞLAR OLAN CEHENNEM YAKITI İNSANLAR VE TAŞLAR OLAN CEHENNEM(Abdullah Faruki el-Müceddidi (K.S))
Âlemlerin Rabbi Cenâb-ı Hakk'a hamd-ü senâdan sonra Rasûl-i Ekrem Muhammed Mustafa (s.a.v.)'e, Ehl-i Beyt'ine ve O'nun güzîde Sahâbîler'ine en üstün selâm ve tahiyyeler olsun. Cenâb-ı Hakk Azîmüşşân Hazretleri, Kur'ân-ı Kerîm'de mü'minleri, gerek kendi şâhıslarını, gerekse aile efrâdını c...

SEN MELEKMİSİN? SEN MELEKMİSİN?(Müzeyyen KANBUR)
Apartmandan çıkar çıkmaz soğuk hava yüzüne çarptı, ama onun zihni hâlâ az önce okudukları bir cümleye takılı kalmıştı: "Allah duaları işitir ve kabul eder..." Dalgın bir hâlde arabasını çalıştırdı ve evine gitmek üzere yola koyuldu. Ana caddede ilerlerken, birden garip bir duygu doğdu kalbinde. Bu d...

KUREYŞLİLERİN PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.)'E ANLAŞMA TEKLİFİ KUREYŞLİLERİN PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.)'E ANLAŞMA TEKLİFİ(Ayhan ÖZKAN)
Hz. Hamza (r.a.) ve Hz. Ömer (r.a.)'in müslüman olmaları Mekke'de yaşayan Müslümanları biraz rahatlatırken, Müşrikleri çok zor durumda bıraktı. İşkence ve eziyetle Müslümanlara bir şey yapamayacaklarını anlayınca Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e baş vurarak anlaşmak istediler. Mekke kavminin ...

İBADET AHLAK İLİŞKİSİ İBADET AHLAK İLİŞKİSİ(Eyüp ÖZBERK )
Temelinde ve yapısında güzel ahlâkın öğretileri bulunmayan hiçbir fikir akımı, cemaat, kültürel veya sosyal yapı varlığını devam ettiremez, zihinlerde ve gönüllerde kalıcı eserler bırakamaz. Buna binaen de yıkılıp gitmesi, tarih sahnesinden silinmesi vazgeçilmez bir sonuçtur. Tarih boyunca ahlâkî ol...

İSLÂM HUKUKUNDA ÖRFÜN YERİ İSLÂM HUKUKUNDA ÖRFÜN YERİ(Erol KILIÇ)
Hz. Âdem'den bu güne insanlık sürekli tekâmül hâlinde olmuş, asırlar boyu her yönden ilerleme kaydetmiştir. Hatta bazı kelamcılar, bu ilerlemeye bakarak Allah (c.c.) peygamber göndermese de insanlar doğruyu bulurdu demişlerdir. Allah (c.c.)'nun "eşref-i mahluk" olarak nitelendirdiği insanoğlu, zaman...

İBTİLA VE MUSİBETLERE SATHİ BAKIŞ İBTİLA VE MUSİBETLERE SATHİ BAKIŞ(Seyfullah KILINÇ)
Hamd, âlemlerin Rabbine celâl-i şânına ve azamet-i sultanına yaraşır şekilde olsun. O'nun Habîb'ine de salât ve selamların en ekmeli ve etemmi olsun. İnsanoğlunun anlamaya çalıştığı, cevabı hususunda sürekli bir arayış içerisinde olduğu konulardan biri de; başına gelen musibetlerin sebeb-i ...

Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 258 Toplam : 1959037                   Moderatör : Erol ŞEN |