Bugüne ait herhangi bir kay?t bulunamad?.

Fıkıh Köşesi | Soru ve Cevap Detayı

Tarih   : 19.03.2009 22:02:21
Yazan  : derya dogan
Soru No : 11

Soru   :
 bize kadınların özel hallerinde kur’an okumada bir beis olmadığı söyleniyor. bunun doğruluğu ne kadardır?

Cevap Tarihi : 04.10.2006
Cevap :
Malikî mezhebine göre;

• Hayızlı olana Kur’an okuma; talim durumunda yani öğrenme veya öğretme halinde caizdir.

• Hayızlı olan kadında cünüplük hali bulunmaması lazımdır. Cünüp olursa, hayızlı iken de olsa yıkanıp, ondan sonra okuması caizdir, velev ki hayzı devam etsin.

• Hayız hali bittikten sonra gusül abdesti alıncaya kadar Kur’an okumamalıdır. Çünkü zaruret hali bitmiştir.

• Hayızlı olan, Kur’an öğrenen veya öğreten biri olursa, Kur’ân’a el sürebilir, tutabilir.

Hanefî mezhebine göre;

• Hayızlı kadının kunut duası okuması, ezanı takip etmesi, zikir ve tesbihâtta bulunması, Kur’ân’daki dua ayetlerini veya Fatiha suresini dua niyetiyle okuması caizdir.

• Hayızlının Kur’ân’a bakması, hece hece kelime kelime Kur’an öğretmesi caizdir.

• Hayızlının cami ve mescitlere (hırsızdan korunmak, soğuktan sığınmak -eğer başka yer yoksa-, su bulamadığı takdirde su almak gibi zaruri durumlar hariç) girmesi, damına çıkması caiz değildir.

• Hayızlının cenaze ve bayram namazı için tahsis edilen yerlere girmesi caizdir.
• Hayızlının kabir ziyaretinde bulunması caizdir.

• Hayızlının Kâbe’yi tavaf etmesi caiz değildir.

• Hayızlının Kur’ân’a el sürmesi caiz değildir.
Ancak Mushaf’a yapışık bulunmayan kılıf, kutu, kese, çanta, torba veya başka bir şeyle (bez parçası vs.) tutmaları caizdir. Elbiseleriyle tutmaları ise mekruhtur. Kur’ân’ı öpmeleri veya başlarının üzerine koymaları da caiz değildir.

• Hayızlının tefsir kitaplarına dokunması mekruhtur. Hadis ve fıkıh kitaplarına dokunması caizdir. Ama dokunmaması evladır.

• Hayızlının üzerinde tam bir ayet yazılı bulunan levha, para, süs eşyası vb. şeylere de (abdestsiz olan da aynıdır) el sürmesi caiz değildir. Ancak bunların, yalnız yazısına el süremez, yazılı olmayan yerlerine el sürebilir. Üzerinde zikrullah lafızları yazılı ise bu eşyaya dokunabilirler.

• Hayızlının üzerinde ayet yazılı levha ve kâğıt gibi şeyleri de taşıması caiz değildir. Ama bunları bir ipe bağlayarak taşıyabilir.(Reddü’l-Muhtâr; İslam Fıkhı, Celal Yıldırım; Vehfe Zuhaylî; el-Hidâye; el-İhtiyâr; Nûru’l-Îzâh; el-Kevâkibu’d-Durriye Fî Fıkhı’l-Mâlikiyye,Hâşiyetü’d-Düsûkî ale’ş-Şerhil kebîr(Mâlikî),Mevâhibu’l-Celîl fî Şerhi Muhtasarı’ş-Şeyh Halîl (Mâlikî), Menhu’l-Celîl Şerhu Muhtasar Halîl (Mâlikî), el-Müdevvene(Mâlikî).)

• Hayızlı olan kadın, Kur’ân öğrenme veya öğretme durumunda zaruretten dolayı Malikî mezhebini taklit edebilir, bu mezhebin hükmüyle amel edebilir. Zamanımızda Kur’ân eğitimindeki zorluk, hıfzı muhafaza, bu eğitimin önündeki engeller, kısıtlı zaman, mekân, öğrenci v.b. gibi illetler bu mezhep ile amel etmeyi iktiza etmiştir.Fıkıh Soruları Ana Sayfası
Ziyaretçi Sayacı | Bugün : 146 Toplam : 1959289                   Moderatör : Erol ŞEN |